1. Doel van het project

Oldenzaal kan met recht een muziek- en cultuurstad worden genoemd.Als grootste carnavalsstad boven de grote rivieren kent de stad vele carnavals­verenigingen met even zo vele gekwalificeerde dweilorkesten. Daarnaast twee op hoog niveau musicerende muziekverenigingen, te weten de Konink­lijke harmonie St.Joseph en de Koninklijke muziekvereniging Semper Cres­cendo. Reeds vele decennia heeft de stad een traditie met optredens van bands en artiesten, tijdens festivals als Oldenzaal Muzikaal, Oldenzaal Draait De Tijd Terug en ’n Boeskool is Lös.Vanuit de muziekschool en op particu­lier initiatief repeteren en spelen er veel bandjes. Toneel, opera en operette zijn de stad met de daarvoor specifieke verenigingen ook niet vreemd. In de St, Plechelmusbasiliek en St.Antoniuskerk – beiden met een Rijksmonumen­tenstatus – worden regelmatig concerten gehouden.Voor alle verenigingen geldt dat ze met regelmaat een podium zoeken om op te treden.

Sinds de slopershamer in de bouw- en veranderdrift van de jaren zestig en zeventig genadeloos toesloeg in de binnenstad van Oldenzaal, is veel ver­dwenen. Zoals de synagoge, de nostalgische muziekkoepel en de volksbuurt in den Vijfhoek, terwijl herkenbare marktpleinen een heel ander aangezicht kregen.Altijd bleef, vaak gevoed door nostalgische verlangens, de vraag naar een muziekkoepel.

Anno 2020 vloeien twee initiatieven als het ware naadloos in elkaar over. De Stichting Kansrijk Berghuizen heeft zich ten doel gesteld de in 2014 tijdens de Nationale metsel- en voegwedstrijden opgetrokken elementen in Park Staken kamp af te bouwen tot een volwaardige en professionele mu­ziekkoepel met een nostalgisch en groen karakter. Groen wil zeggen: op het zeskantige schuin aflopende en overstekende dak komt een bedekking van mos oftewel sedum, geheel passend in de sfeer van het groene en natuur­rijke 3,5 hectare grote Park Stakenkamp, dat 40 bijzondere meer dan zestig jaar oude bomen kent. Het park ligt middenin de wijk Zuid-Berghuizen en is via de twee spoortunnels en de zogenaamde Groene Loper binnen vijf minuten te bereiken vanuit de binnenstad en het NS-station. De wijk kent vanuit het voormalige Kruimeltheater in wijkcentrum ’t Barghoes – voor­loper van het huidige stadstheater De Bond – een rijke, culturele traditie. Talrijke try-outs van artiesten als Stef Bos en Youp van ’t Hek vonden in dit kleine, intieme theater plaats.T heatervrijwilligers van toen spelen nu graag een rol bij het cultureel podium, dat er moet komen.

Naast het initiatief vanuit Kansrijk Berghuizen leeft bij het Oldenzaalse stadstheater De Bond de wens op innovatieve wijze de mogelijkheden en activiteiten uit te breiden. De Bond is op zoek gegaan naar alternatieven, nu door de Coronacrisis de deuren voor de tweede maal gesloten moeten blijven en het in de regio Noordoost-Twente populaire theater niet alleen kampt met een bezuinigingsoperatie, maar eveneens met door de crisis oplopende tekorten. Een overkapt buitenpodium met een doorsnede van negen meter en rondom aan zes zijden ruimte om Coronaproof honderden bezoekers neer te zetten biedt ruime, alternatieve mogelijkheden voor een vervangende dan wel extra programmering. Zowel op directieniveau als be­stuurlijk haakt het stadstheater dan ook graag aan bij dit initiatief en is het bereid na gereedkoming te participeren in de programmering en exploitatie.

Die mogelijkheid dient zich aan nu de Stichting Kansrijk Berghuizen en stadstheater De Bond met ondersteuning van Oldenzaal Promotie, cul­tuurmakelaar Quinta Clason en de gemeente de handen ineen slaan om dit project te voltooien. Daartoe wordt de samenwerking gezocht met het lokale en regionale bedrijfsleven. Er is 65.000 euro nodig de muziekkoepel te voltooien tot volwaardig cultureel podium, inclusief professionele elektri­citeitvoorziening en verlichting.

Tussen de ongeveer een meter hoge gemetselde elementen komen zogenaamde steens muurtjes in een afwijkende kleur baksteen. Twee ruimtes worden opgevuld met betontrappen, een aan de voor- en een aan de ach­terzijde van het podium. De gehele opbouw is al voorzien van een stevig fundament. In de ontstane bak wordt ruim veertig kuub puinmix gestort. Daar bovenop komt een pakket straatzand met een podiumvloer van klinkers. Op zes poeren tussen de elementen komen eiken palen met een gekunstelde, eiken kap, afgedekt met een dak van vuren kraalschroten. Op het dak komt een bituumlaag. Die wordt afgedekt met een sedum- oftewel mosbedekking, passend in de groene parkomgeving, met de juiste hemelwa­terafvoersystemen. Rondom de podiumvloer komt uit veiligheidsoverwegin­gen aan vier zijden een hekwerk.Vanuit boerderij Stakenboer is bij optre­dens de horeca te regelen. Op de gazons rondom is volop ruimte voor kleine tenten, een mobiele bar en andere voorzieningen die eventueel nodig zijn bij optredens of concerten.


2. De Stichting Kansrijk Berghuizen

Het doel van de in juli 2017 opgerichte stichting is de wijk Zuid-Berghuizen in Oldenzaal nog iets mooier en beter te maken. In de stichting werken alle grote clubs en organisaties uit de wijk samen en niet meer in hokjes. Begonnen in de toenmalige Stichting Park Stakenkamp en voortgezet door Kansrijk zijn in het hart van de wijk de afgelopen jaren gerealiseerd ont­moetingspark Stakenkamp, een Fun Court met kunstgras speelveld en een atletiekbaantje, een vlinderhof, een natuurlijke speeltuin en een huiskamer van de wijk in de gerenoveerde boerderij Staken boer. Tegen het park aan ligt de brede school Breedwijs met basisschool De Leemstee, die voorjaar 2021 een groen schoolplein krijgt dat aansluit op het park en de vlinderhof. Nu reeds spelen scholieren tijdens hun pauzes in het park.

Aan de andere zijde van Park Stakenkamp liggen het florerende winkelcentrum Zuid-Berghuizen, het gezondheidscentrum in de vroegere H. Hartschool en de kerklocatie, die op dit moment wordt herontwikkeld met zorg- en koopappartemen-ten en diverse andere voorzieningen. De insteek in het overleg met de gemeente is tussen kerk en winkelcentrum een plein te maken met een dorpse gedachte, die de sfeer en het leven in Berghuizen zo kenmerkt. Bij een ontmoetingspark komt dan een ontmoetingsplein, met een bistro met terras en broodjeszaak, die zich onder meer richt op de werknemers van het nabijgelegen industrieterrein.

In het hart van de wijk is recent het eerste appartementencomplex voor senioren in gebruik genomen, De Industrieel. De bouw van een tweede appartementencomplex met zorgfunctie staat op stapel.Tussen spoorlijn en bestaande wijk wordt in de gebieden Stakenbeek fase I en fase 2 momenteel een heel nieuw wijkdeel gebouwd. Zuid­Berghuizen staat hiermee voor een nieuwe, boeiende toekomst. De muziek­koepel vormt de ambitieuze afronding van alle projecten.

3. Doelen en resultaten

Het doel van het project is zoals gezegd het realiseren van een volwaardige muziekkoepel in ontmoetingspark Stakenkamp. Deze wordt na gereedko­ming beheerd en geëxploiteerd door een in oprichting zijnde Stichting Mu­ziekkoepel Oldenzaal. Deze stichting zal bestaan uit vijf bestuursleden.Voor het schoonhouden en onderhouden van de koepel wordt een kleine vrijwil­ligersploeg geformeerd. Binnen de Stichting Muziekkoepel Oldenzaal krijgt Stadstheater De Bond minimaal een kwaliteitszetel. Doelstelling is over het jaar heen een veelzijdig cultureel programma aan te bieden voor de hele stad Oldenzaal.Voor het gebruik van de koepel stelt de nieuwe stichting nadere voorwaarden op. De gemeente is eigenaar van de ondergrond en heeft dit stukje destijds in bruikleen gegeven aan de corporatie WBO Wo­nen. Over de uiteindelijke overdracht hiervan dienen nadere afspraken te worden gemaakt.

4. Tijdsplanning

Tot maart 2021 lopen de vergunningaanvraag bij de gemeente, het betrek­ken en benaderen van het lokale bedrijfsleven in Oldenzaal en het verwer­ven van fondsen. In maart wordt begonnen met de afbouw, waarvoor lokale en subregionale aannemers en installateurs al hun offertes hebben uitge­bracht. In juni 2021 moet het project gereed zijn.

S. Toekomstig beheer/vergunningen

Het toekomstig beheer van de muziekkoepel komt bij de Stichting Mu­ziekkoepel Oldenzaal in oprichting. De aanvraag voor vooroverleg over de bouwvergunning is ingediend bij de gemeente Oldenzaal. De gemeente staat bestuurlijk en ambtelijk positief tegenover het plan en heeft zowel ambtelij­ke als facilitaire ondersteuning voor het project toegezegd. In het bestem­mingsplan is opgenomen dat de bouw van een muziekkoepel van maximaal 85 m2 met een bouwhoogte van zeven meter is toegestaan. Dit betekent dat een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit benodigd is. De kap­constructie wordt doorgerekend door een constructeur.

Deze website is gerealiseerd door Robyn Ankoné – Creative Art